Site menu:

Psychodiagnostiek

De psychodiagnostiek is de leer van het stellen van een diagnose op het terrein van psychologie.

Algemeen:

Psychodiagnostiek kent een 'zachte' (soft data) en een 'harde' (hard data) kant, afhankelijk van het soort instrumenten dat de diagnosticus gebruikt. 'Zahht' is bijvoorbeeld de geschoolde maar onbevangen waarneming van het gedrag - en de subjectieve beoordeling daarvan - door de diagnosticus. 'Hard' zijn alle waarnemingen gemaakt met gekwalificeerde meetinstrumenten, zoals tests, vragenlijsten en gefilmde o bservaties van gedrag in gestandaardiseerde situaties.

Psychodiagnostiek is nauw verwant met psychometrie: de statistische bewerkingen die voor een goede (betrouwbare en v alide) psychodiagnostiek nodig zijn. Dit gaat om zaken als het berekenen van correlaties en het opstellen van de testnormen, waaronder ook de gemiddelden en spreidingen van de testscores.

In eerste instantie is de psychodiagnostiek ontwikkeld om menselijk gedrag te kunnen voorspellen, en bewees daarmee zijn economisch nut.

Om de persoonlijkheidskenmerken te objectiveren gebruikt de psychodiagnostiek voornamelijk drie instrumenten:
-(zelf-)beoordelingsvragenlijst
-psychologische test
-Een combinatie van tests en gedragsobservatie vindt men in het meer en meer toegepaste assessment.

Counseling en Coaching

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening.
Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven.

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
-het oplossen of hanteren van problemen.
-het vinden van antwoorden op vragen.
-het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
-het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.
Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.
Mensen gaan naar een counselor bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden.

Counseling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming:
-Empathie.
-Onvoorwaardelijke acceptatie.
-Congruentie.

Empathie is iets anders dan sympathie.
Sympathie staat namelijk voor medelijden, medeleven en mededogen.
Empathie staat voor 'de wil om te begrijpen'.

Onvoorwaardelijke acceptatie is niet zozeer gericht op het gedrag van de cliënt. Het is juist gericht op de gedachten, gevoelens en belevingen van de cliënt.

Congruentie:
Deze term slaat op het 'echt' zijn van de hulpverlener tegenover de cliënt. Dat betekent dat een hulpverlener oprecht moet zijn in hetgeen hij verbaal en non-verbaal aan zijn cliënt vertelt.

Counseling en psychotherapie:

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden.

Toch is counseling geen psychotherapie. Zo houdt counseling zich niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematieken. Daarbij richt counseling zich primair op het 'hier-en-nu'.

Counseling is daarom ideaal:
Bij problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren
Om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of men 'goed bezig is'

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Dit lijkt wellicht een klein werkgebied. Toch vallen de meeste problemen en vragen binnen dit veld.